สอบถามปัญหาเพิ่มเติม

About WisdomMe

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสว่า มนุษย์เราจะเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืนต้องมี “ความรู้คู่คุณธรรม” พระราชดำรัสนี้ ได้เปลี่ยนครูเงาะจากคนที่ใช้ชีวิตไปวันๆ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ กลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและชัดเจน ครูเงาะได้พาตัวเองเข้าไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่เป็นศาสตร์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์แห่งการแสดง จิตวิทยา หรือปรัชญาศาสนา จนก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชีวิตของครูและบุคคลรอบข้าง ครูเงาะมีความเชื่อว่า แม้ในวันที่เทคโนโลยีเติบโตก้าวหน้าจนถึงขีดสุด แต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังก็คือ ‘มนุษย์’ คนที่จะกด ‘Enter’ เพื่อให้เทคโนโลยีเหล่านั้นทำงานก็คือ มนุษย์

ดังนั้น ถ้ามนุษย์ไม่ได้รู้จักเครื่องมือของตัวเองอย่างถ่องแท้ นั่นคือ ‘กายและใจ’ ก็จะเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาด จากการที่จะกด ‘Enter’ อาจจะกลายเป็นกด ‘Delete’ ชีวิตของตัวเองไปเลย ฉะนั้น สิ่งที่ครูเงาะอยากให้ความสำคัญมากที่สุดก็คือ Human Skills หรือศาสตร์ที่ทำให้มนุษย์เข้าใจตัวเอง รู้จักตัวเอง ทั้งกายภาพ ท่าทาง การใช้เสียง และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความคิดและจิตใจ ‘Mind’ และ ‘Body’ เมื่อสองสิ่งนี้ผสมผสานกัน ไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในวงการใด เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างสูงสุดในวงการนั้นๆ ตราบถ้าเรารู้จักเครื่องมือของตัวเองอย่างดีที่สุด

“เพราะเรา
เกิดมาเพื่อพัฒนา
สติปัญญา และ
จิตวิญญาณ”

ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ