สอบถามปัญหาเพิ่มเติม

Privacy Policy

1. ข้อความเบื้องต้น

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ wisdomme.co.th เป็นบริการของ บริษัท วิสดอมมี จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงฉบับนี้จะเรียกว่า “บริษัท” โดยเว็บไซต์นี้ ให้บริการสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ให้แก่สมาชิกหรือประชาชนทั่วไป (ทดลองใช้งานฟรี) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” สามารถสมัครทดลองใช้บริการหรือเลือกซื้อคอร์สเรียนต่างๆภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของทาง “บริษัท” ผู้เป็นเจ้าของและผู้การจัดรูปแบบคอร์สการสอนบนเว็บไซต์นี้โดยมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียว  ทั้งนี้ภายใต้ข้อตกลงการใช้งานและเงื่อนไขในการใช้บริการและการซื้อคอร์สเรียนต่างๆ รวมถึง คลิปวิดีโอการเรียนการสอน,หลักสูตรการเรียนการสอน , เนื้อหาแต่ละหลักสูตรของการเรียนการสอน, เอกสารประกอบการเรียนการสอน , แบบทดสอบประเมินผลการเรียนต่างๆ  รวมทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคต  ไม่ว่า “ผู้ใช้บริการ” จะสมัครแบบทดลองใช้งานหรือสมัครแบบชำระค่าบริการ และล็อกอินเข้าสู่ระบบของ วิสดอมมี   ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ยอมรับและตกลงที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและให้มีผลผูกพันตนกับ ข้อตกลงการใช้งานและเงื่อนไขการใช้ตามที่บริษัทกำหนดฉบับนี้

2. วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์การใช้บริการคอร์สเรียนหรือบริการอื่นใด ในเว็บไซต์ วิสดอมมี “ผู้ใช้บริการ”ต้องใช้ เพื่อการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ หรือ ห้ามให้บุคคลอื่น ล็อคอินเข้ามาใช้งานโดยใช้ USER  และ รหัสผ่านของ “ผู้ใช้บริการ” หาก “บริษัท” ตรวจพบจะทำการระงับการใช้งานทันที 

3. เงื่อนไขการใช้งาน

3.1 การเข้าใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขซึ่งใช้บังคับอยู่ และอาจมีการแก้ไข ยกเลิก เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงแบบชั่วคราว หรือ ปรับปรุงแบบถาวร โดยไม่จำต้องแจ้งให้ “ผู้ใช้บริการ” ทราบล่วงหน้า ดังนั้นเพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้บริการ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องอ่านเงื่อนไขการใช้งานดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนที่จะเข้าใช้เว็บไซต์อยู่เสมอ

 3.2 “ผู้ใช้บริการ”จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” ได้รับทราบข้อมูล เงื่อนไขการใช้งานต่างๆที่ได้ประกาศและบังคับใช้ใหม่แล้ว และถือได้ว่า“ผู้ใช้บริการ” ยินยอมผูกพันตนตามข้อตกลงและเงื่อนไขมีการแก้ไขหรือปรับปรุงใหม่ที่ได้ประกาศใช้

 3.3 กรณีที่“ผู้ใช้บริการ”ได้ตกลงใช้บริการภายหลังจากที่ “บริษัท” ได้แก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ รวมถึงเงื่อนไขที่มีการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ขึ้นใหม่ในภายภาคหน้า ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่ของเว็บไซต์ “บริษัท” หาก“ผู้ใช้บริการ”ไม่ยินยอมและไม่เห็นชอบด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนั้น ขอให้ “ผู้ใช้บริการ” ยุติการใช้หรือการเป็นสมาชิกโดยทันที ในกรณีที่“ผู้ใช้บริการ”ยังคงใช้งานต่อไป ถือว่า “ผู้ใช้บริการ”ยอมรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3.4 “บริษัท” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและหรือยกเลิกคอร์สและหรือบริการอื่นใดได้ทุกเวลา หากมีค่าใช้จ่ายที่ยังค้างชำระ“ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายค้างชำระดังกล่าวจนครบถ้วน  เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้คอร์สเรียนหรือบริการกับทาง “บริษัท” ต่อไปได้

3.5 หาก “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าคอร์สเรียนหรือค่าบริการ หรือ ชำระไม่ครบ “บริษัท” ขอสงวนสิทธิในการงดให้บริการต่างๆได้ตามที่ “บริษัท”  เห็นสมควร

4. การยอมรับ

4.1 “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจ ยอมรับ และทราบดีว่า ทาง“บริษัท”เป็นเพียงผู้ให้บริการเว็บไซต์ WISDOMME.COM และ เป็น Application ที่ให้บริการผ่านระบบ IOS และ Android  เป็นเพียงสื่อกลาง ที่ช่วย อำนวยความสะดวกให้ฝ่าย “ผู้สอน”ได้สร้างประวัติ  สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนและเผยแพร่ประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้ “ผู้ใช้บริการ” ได้มีโอกาส ค้นหาข้อมูล “ผู้สอน” ที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของทาง WISDOMME และ “ผู้ใช้บริการ” ได้คัดเลือกตามประวัติ  ตามทักษะ  ประสบการณ์  เนื้อหาหลักสูตร  ราคา  ด้วยความสมัครใจ

4.2 “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจ ยอมรับ และทราบดีว่า ทาง “บริษัท” ไม่ใช่ผู้ว่าจ้าง “ผู้สอน” โดยตรง ดังนั้น “บริษัท” จะไม่รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้น  ในการสนทนา โต้ตอบ และหรือให้ข้อมูลใดๆ ต่อกันและกันระหว่าง “ผู้สอน” กับ “ผู้ใช้บริการ” และ “บริษัท” ขอปฏิเสธการรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือ การประกัน หรือ การเป็นตัวแทนทั้งหมดทุกประเภททั้งโดยชัดแจ้ง

4.3 “ผู้ใช้บริการ” เข้าใจ ยอมรับ และทราบดีว่า ทาง “บริษัท” เว็บไซต์วิสดอมมี ให้บริการรวบรวมข้อมูล ความรู้ ฐานข้อมูลทางวิชาการ และความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลแก่สาธารณชนทั่วไป ไม่มีพันธะสัญญาหรือหน้าที่ใด ที่จะต้องรับผิดชอบต่อบรรดาข้อพิพาทต่างๆ และหรือความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นจากการกระทำของ “ผู้สอน” ทั้งต่อ “ผู้ใช้บริการ” และ บุคคลภายนอก “บริษัท” ไม่รับรองหรือไม่รับประกันถึงความถูกต้องแม่นยำ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหา ทั้งเนื้อหาประกอบการเรียนการสอน ข้อความ งานด้านศิลปะ ซอฟท์แวร์ เอกสาร รูปภาพ ภาพถ่ายและวัสดุอื่นๆ ที่ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากผู้สอนและหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยอิสระ  สินค้า และหรือ บริการภายในเว็บไซต์ วิสดอมมีอาจมีการแนะนำไปยังเว็บไซต์ ของบุคคลภายนอก “บริษัท”ไม่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้น

4.4 ก่อนใช้งาน“ผู้ใช้บริการรับรองว่า” ได้ทราบรายละเอียด และ ยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งานต่างๆที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ ทั้งหมด ทั้งเรื่องเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งานในข้อ 3 รวมถึงเรื่องราคา ของสินค้าและบริการนั้นๆอย่างแจ้งชัดแล้ว ก่อนที่ “ผู้ใช้บริการ” จะชำระเงินในการสั่ง “สินค้าและหรือบริการ” ด้วยความสมัครใจ

4.5 ห้าม “ผู้ใช้บริการ” กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือ  ศีลธรรมอันดี  รวมทั้งการก่อกวน หรือ รบกวนผู้อื่น  รวมทั้งการโฆษณาชวนเชื่อ   การปลุกระดม  การแสดงความคิดเห็นที่กระทบต่อความมั่นคง สถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์

5. ขอบเขตความรับผิดของบริษัท

5.1 “บริษัท” จะไม่ขอรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  ที่เกิดขึ้นจากข้อสัญญา  ความถูกต้องของเนื้อหา  การละเมิดสิทธิ์ รวมถึงความประมาทเลินเล่อ และจากสาเหตุอื่นที่ “บริษัท” มิได้เป็นผู้กระทำ

5.2 “บริษัท” จะไม่ขอรับผิดต่อความเสี่ยงจากความเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆในค่าใช้จ่าย อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้น

5.3 “บริษัท” มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบจำกัดตามยอดเงินที่ชำระค่า คอร์สเรียนและหรือบริการจาก “ผู้ใช้บริการ” เท่านั้น

6. การสมัครและนโยบายความเป็นส่วนตัว

6.1 “ผู้ใช้บริการ” สามารถทดลองใช้งานฟรีได้ในคอร์สที่ “บริษัท” ได้กำหนดไว้ โดย “บริษัท” ได้ระบุกำหนดระยะเวลาเพื่อให้ทดลองใช้งานฟรีไว้แล้ว

6.2 “บริษัท” สามารถยกเลิกการทดลองใช้งานฟรี หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่า “ผู้ใช้บริการ” ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง หรือ เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง หรือ “ผู้ใช้บริการ”ไม่มีสิทธิที่จะเรียน

6.3 หากครบกำหนดระยะเวลาให้ทดลองใช้งานฟรีแล้ว “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยกเลิกก่อนรอบตัดบัญชี  หากผู้ใช้บริการ ไม่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิก ทาง “บริษัท” จะหักเงินโดยอัตโนมัติจากระบบของ “ผู้ใช้บริการ” ตามรอบที่กำหนด

6.4 ก่อนใช้งาน “ผู้ใช้บริการ” ทั้งแบบทดลองใช้ และ แบบชำระเงิน  จะต้องลงทะเบียนในฐานะสมาชิก พร้อมกรอกข้อมูล ที่เป็นความจริงให้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน  เพื่อที่จะสามารถเลือกซื้อ คอร์สเรียนและหรือบริการของ “บริษัท” ได้

6.5 เมื่อ“ผู้ใช้บริการ” ลงทะเบียนสมาชิกเพื่อใช้บริการเว็บไซต์ วิสดอมมี แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยรหัสผ่านแก่บุคคลอื่น โดยเด็ดขาด

6.6  สิทธิในการใช้งานเป็นสิทธิเฉพาะตัว “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนสิทธิ์ความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถใช้อีเมล์ของผู้อื่นเพื่อซื้อ คอร์สเรียนและหรือบริการ และหรือไม่สามารถเปลี่ยนอีเมล์บัญชีผู้ใช้ และหรือโอน คอร์สเรียนและหรือบริการ ไปยังอีเมล์ของผู้อื่นได้

6.7 ในกรณีที่มีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยน อีเมล์ “ผู้ใช้บริการ” ต้องแจ้งกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยทาง “บริษัท” จะเป็นผู้พิจารณาและคุณสมบัติของ “ผู้ใช้บริการ” ถึงความเหมาะสม และข้อวินิจฉัยในดุลยพินิจของ “บริษัท” ถือเป็นที่สุด

6.8  การเลือกซื้อ คอร์สเรียนและหรือบริการ หรือการลงทะเบียนเรียน ข้อมูลจะถูกบันทึก และผูกกับอีเมล์บัญชีผู้ใช้ ดังนั้นอีเมล์ที่ใช้ในการสมัครจึงสำคัญมากต่อ “ผู้ใช้บริการ”  หากมีการเปลี่ยนแปลงอีเมล์ “ผู้ใช้บริการ” ต้องแจ้งกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด “บริษัท” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการเปลี่ยนอีเมล์บัญชีผู้ใช้ไม่ว่าประการใดก็ตาม

6.9 “ผู้ใช้บริการ” จะต้องเก็บรักษาข้อมูล และ รหัสส่วนตัวไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับ “ผู้สอน” และหรือ “ผู้ใช้บริการรายอื่น”  รวมทั้งจะไม่เก็บข้อมูล หรือขอข้อมูลส่วนตัวของ “ผู้สอน” และหรือ “ผู้ใช้บริการรายอื่น” หากฝ่าฝืนแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาทาง “บริษัท” จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ

6.10  หลังจากสมัครเข้าใช้งาน “ผู้ใช้บริการ” จะต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบของทางบริษัท

หาก “ผู้ใช้บริการ” ไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้งานชั่วคราว หรือ ลบบัญชีแบบถาวร

6.11 การยืนยันตัวตน “ผู้ใช้บริการ” จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง ให้ถูกต้องครบถ้วน ถ้าหาก

“บริษัท”ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง ทาง “บริษัท” ขอสงวนสิทธิในการระงับใช้งานชั่วคราวจนกว่า “ผู้ใช้บริการ” จะกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ห้าม “ผู้ใช้บริการ” ทำซ้ำ  ดัดแปลง  เผยแพร่ต่อสาธารณชน  จำหน่าย จ่าย แจก ให้เช่า ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการถอดความลับทางข้อมูล หรือด้วยวิธีอื่นใด ต่อคอร์สเรียนและหรือบริการอื่นๆ  อันเป็นการละเมิดต่อ “บริษัท” หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจส่งผลกระทบต่อ “บริษัท” หากฝ่าฝืนทางบริษัท จะดำเนินคดีและฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างถึงที่สุด

6.12 การกรอกข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ทั้งหมด ทางบริษัทจะเก็บไว้เป็นความลับสูงสุด เพื่อป้องกันสิทธิในส่วนบุคคลของท่านและเพื่อประโยชน์ต่อการเลือกซื้อคอร์สเรียนของ “ผู้ใช้บริการ” ในอนาคต ทางบริษัทจะนำข้อมูลและการเข้าเยี่ยมชมของท่าน มาปรับวิเคราะห์และเข้าถึงความต้องการของ “ผู้ใช้บริการ” เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจและพัฒนาคุณภาพที่ดีให้แก่ “ผู้ใช้บริการ” ต่อไป

6.13 ห้าม “ผู้ใช้บริการ” ให้ข้อมูลส่วนตัวอันเป็นเท็จหรือปลอมและหรือแสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น เพื่อก่อกวน ข่มขู่หรือคุกคามผู้อื่น หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

6.14 ห้าม “ผู้ใช้บริการ” ส่งจดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ‘spam’ และหรือ การปล่อย virus, spyware, หรือกระทำการใดๆที่จะส่งผลเสียต่อการทำงานของเว็บไซต์ วิสดอมมี เด็ดขาด ห้ามฝ่าฝืน ทำให้เกิดความเสียหายทางบริษัทจะดำเนินคดีและฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างถึงที่สุด

6.15 ห้าม “ผู้ใช้บริการ” ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดหรือระบบอัตโนมัติ ในการเข้าถึงคอร์สเรียนและหรือบริการที่ “บริษัท” ไม่ได้กำหนดไว้

6.16 กรณีเป็นผู้เยี่ยมชม หรือทดลองใช้ จะไม่สามารถใช้งานหรือเข้าสู่พื้นที่ต่างๆของเว็บไซต์ที่ซึ่งสงวนไว้สำหรับสมาชิกเท่านั้น

7. การชำระเงิน

7.1 ในการสมัครสมาชิกลงทะเบียนเรียนคอร์สออนไลน์ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะเป็นสมาชิกแบบรายเดือน โดยที่ “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่จัดหาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

7.2 ในการใช้งานแบบสมัครสมาชิกรายเดือน  ในส่วนของการชำระเงิน “ผู้ใช้บริการ” ยินยอมให้ “บริษัท” หักเงินโดยอัตโนมัติ   ตามจำนวนเงินที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตรคอร์สออนไลน์ และหรือบริการที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้สมัครไว้ หรือ ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ไม่ได้ยินยอมให้มีการหักเงินโดยอัตโนมัติ  “ผู้ใช้บริการ” มีหน้าที่ชำระค่าเรียนทุกๆเดือน ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก “ผู้ใช้บริการ” ต้องแจ้งยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนถึงรอบ หักเงินในแต่ละเดือน

7.3 ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยกเลิกจากความเป็นสมาชิกของเว็บไซด์วิสดอมมีแล้ว จะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมคอร์สเรียนและหรือบริการต่างๆที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกปัจจุบันเท่านั้น

7.4 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการแบบ สมัครสมาชิก และ มีการผูกบัตรเครดิตไว้กับอีเมล์  ผู้ใช้บริการจะต้องทำการยืนยันข้อมูลความมีตนให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไม่ให้ บุคคลอื่น แอบอ้างใช้เลขบัตรเครดิตในการสมัครเรียน

7.5  “บริษัท”  จะหักเงินอัตโนมัติตามเวลาที่ได้ระบุไว้ ซึ่งเป็นรอบการตัดเงินของระบบ โดยรอบการหักเงินนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ ซึ่ง “บริษัท” จะแจ้งให้ทราบบนหน้าเว็บไซด์ถึงการเปลี่ยนแปลงรอบการหักเงินตามข้อความเบื้องต้นและถือว่า “ผู้ใช้บริการ” รับทราบแล้ว

7.6 ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ต้องการเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงิน หรือ  ในกรณีที่ชำระเงินไม่สำเร็จไม่ว่ากรณีใดๆ “บริษัท” มีสิทธิที่จะระงับการใช้งานของ “ผู้ใช้บริการ” เป็นการชั่วคราว  จนกว่าผู้ใช้บริการจะดำเนินการชำระเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

7.7 ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการเป็นสมาชิก “ผู้ใช้บริการ” สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา หลังจากยกเลิกการเป็นสมาชิกแล้ว “ผู้ใช้บริการ” ยังสามารถเข้าเยี่ยมชมคอร์สเรียนและหรือบริการ ได้ภายในเงื่อนไขและภายในเวลาที่กำหนด

7.8 ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ยกเลิกหรือพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกไปแล้ว และได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกอีกครั้งโดยการสมัครสมาชิกของเว็บไซด์วิสดอมมี มีอีกครั้งแล้วนั้น “ผู้ใช้บริการ” ยังมีสิทธิ์เยี่ยมชม คอร์สเรียนและหรือบริการย้อนหลังในหลักสูตรที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้เคยเป็นสมาชิกในขณะนั้นได้ ยกเว้นหลักสูตรที่ได้เผยแพร่ในช่วงที่ ผู้ใช้บริการพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก จะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการได้

7.9 กรณีการชำระเงินข้างต้นทั้งหมด ไม่ว่าผู้ใช้บริการซื้อคอร์สเรียนและหรือบริการแบบใดของเว็บไซด์ วิสดอมมี โดยการชำระเงินสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนั้น “ผู้ใช้บริการ” จะไม่สามารถยกเลิกการซื้อคอร์สเรียนและหรือบริการ เพื่อขอคืนเงินดังกล่าวได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม “ผู้ใช้บริการ” จึงต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนการตัดสินใจซื้อคอร์สเรียนและหรือบริการทุกครั้ง

8. อายุการใช้งาน

ทุกคลิปวิดิโอของคอร์สเรียนออนไลน์ของเว็บไซด์ วิสดอมมี จะจำกัดการเข้าเยี่ยมของคลิปวิดิโอการสอนเป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันที่ชำระเงินเสร็จสิ้น “ผู้ใช้บริการ” จะเข้าชมคลิปคอร์สเรียนและหรือบริการกี่ครั้งก็ได้ แต่เมื่อครบระยะคลิปดังกล่าวจะสิ้นสุดการใช้งานลงทันที
หากต้องการใช้งานคลิปวิดิโอคอร์สเรียนและหรือบริการ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการชำระเงินใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ เช่นนี้เมื่อครบอายุการใช้งานของคลิปบนเว็บไซด์ วิสดอมมี

9. การยกเลิกบัญชี และ ยุติการใช้บริการ

“บริษัท” สามารถระงับชั่วคราวหรือยกเลิกการเข้าสู่เว็บไซต์ หรือการใช้งานคอร์สเรียนและหรือบริการ  ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทุกเวลา  หากมีเหตุให้เชื่อว่า “ผู้ใช้บริการ” ฝ่าฝืนไม่ทำตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง โดย “บริษัท” ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า  เป็นการดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวของ “บริษัท”  เมื่อได้บอกกล่าวไปยัง “ผู้ใช้บริการ” โดยให้มีผลในทันที  รวมทั้ง เงินที่ได้ชำระค่าสินค้าหรือบริการที่“ผู้ใช้บริการ”ได้ชำระมาแล้ว  ให้ถือว่าผู้ใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ “บริษัท” ริบเงินดังกล่าวได้ทั้งหมดในทันที โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า